NTFU

Artikel 1 Algemeen

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle, in artikel 2 genoemde, onder auspiciën van de NTFU georganiseerde wielersportevenementen.
1.2 De NTFU heeft voor de Wielersportkaart-houder (WSK-houder) een verzekering afgesloten, terwijl voor niet WSK-houders de mogelijkheid bestaat een dagverzekering af te sluiten.
1.3 Dit reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en overige wettelijke bepalingen.
Artikel 2 Wielersportevenementen

2.1 Wielersportevenementen worden onderscheiden in:
• Vrije-tochten; (VT)
• Groepstochten; (GT)
• MTB-tochten; (MT)
• Meerdaagse-tochten; (DMD, AMD)
• Recreatietochten; (RT)
• Individuele-tochten; (IT)
• Clubtochten; (CT)
• Sterritten; (SR)
• Nederlands Kampioenschap NTFU (NK)

2.2 Vrije-tochten (VT)
2.2.1 Vrije-tochten zijn wielersportevenementen met een vaste afstand, waarbij wordt vertrokken vanaf één of meer vastgestelde vertrekplaatsen, op een vastgestelde datum en tussen vastgestelde tijdstippen en waarbij de deelnemers individueel een voorgeschreven route volgen.

2.3 Groepstochten (GT)
2.3.1 Groepstochten zijn wielersportevenementen achter duidelijk herkenbare, tempobepalende voorrijders, die namens de organisatie zijn belast met de zorg voor de veiligheid van de deelnemers en andere weggebruikers. De minimum leeftijd voor voorrijders is 18 jaar. Groepstochten volgen een voorgeschreven route, waarbij vanaf een vast punt wordt vertrokken, op een vastgestelde datum en een vastgesteld tijdstip, met een vaste afstand en die in gesloten groepsverband wordt gereden en waarvan de gemiddelde snelheid niet boven de 25 km/uur uitkomt.
2.3.2. Een GT kent minstens één pauze van minimaal 20 minuten. De af te leggen afstand voor of na een pauze is maximaal 80 kilometer.
2.3.3 Een groep bestaat uit maximaal 100 deelnemers. Iedere groep heeft zijn eigen voorrijders. Indien er meerdere groepen zijn wordt er voldoende afstand bewaard tussen de groepen.

2.4 MTB-tochten (MT)
2.4.1 MTB-tochten zijn wielersportevenementen met een vaste afstand die grotendeels over onverharde wegen en paden voeren, waarbij wordt vertrokken vanaf één of meer vastgestelde vertrekplaatsen, op een vastgestelde datum en tussen vastgestelde tijdstippen en waarbij de deelnemers individueel een voorgeschreven route fietsen.

2.5 Meerdaagse-tochten (DMD, AMD)
2.5.1 Meerdaagse-tochten zijn wielersportevenementen die over meerdere dagen verdeeld kunnen zijn.

2.6 Recreatietochten (RT)
2.6.1 Recreatietochten zijn wielersportevenementen met een vaste afstand, die voor een klein deel over onverharde wegen en paden kunnen voeren, waarbij wordt vertrokken vanaf één of meer vastgestelde vertrekplaatsen, op een vastgestelde datum en tussen vastgestelde tijdstippen en waarbij de deelnemers individueel een voorgeschreven route volgen.

2.7 Individuele-tochten (IT)
2.7.1 Individuele-tochten zijn wielersportevenementen met een vaste afstand, waarbij wordt vertrokken op een zelf te bepalen datum en waarbij de deelnemers individueel een voorgeschreven route volgen langs verplichte controleplaatsen.
2.7.2 De organisatie kan een maximale totaaltijd stellen voor een individuele-tocht.
2.7.3 De organisatie verstrekt de deelnemer een volledige routebeschrijving, waarin naast de plaatsen van doorkomst ook een aanduiding van de te volgen wegen en herkenningspunten uit de omgeving wordt opgenomen. De afstand tussen twee herkenningspunten is maximaal 25 km.

2.8 Clubtochten (CT)
2.8.1 Clubtochten zijn wielersportevenementen georganiseerd door een lid, waaraan wordt deelgenomen door leden van de organiserende vereniging en introducés.
2.8.2 Clubtochten dienen tevoren schriftelijk te worden aangemeld bij het Uniebureau.
2.8.3 Een vereniging kan per jaar per algemene categorie 175 clubtochten organiseren, alsmede 75 clubtochten voor elk van de categorieën vrouwen, senioren (55+) en jeugd (voor elk van de vier leeftijdsgroepen, zoals genoemd in artikel 3.4.2.).

2.9 Sterritten (SR)
2.9.1 Sterritten zijn wielersportevenementen, waarbij op een vastgestelde plaats en tussen vastgestelde tijdstippen wordt afgemeld en waarbij de deelnemers individueel een niet voorgeschreven route volgen vanaf een zelf gekozen vertrekplaats.
2.9.2 Een vertegenwoordiger van de organisatie bepaalt de lengte van de rit aan de hand van het stempel uit de vertrekplaats en de onderweg verkregen stempels tot aan de afmeldplaats volgens de kortst mogelijke route, vermeerderd met de kortst mogelijke route tussen afmeldplaats en vertrekplaats.
2.9.3 De afgelegde afstand wordt op 5 km of op een veelvoud van vijf kilometer naar beneden afgerond.

2.10 Nederlands Kampioenschap NTFU (NK)
2.10.1 Het Nederlands Kampioenschap NTFU is een strak gereglementeerd wielersportevenement, dat wordt verreden volgens een voor de deelnemers onbekende route en afstand.
2.10.2 Het Nederlands Kampioenschap NTFU is geregeld in een afzonderlijk Reglement Nederlands Kampioenschap NTFU.

Artikel 3 Algemene basiseisen voor Wielersportevenementen

3.1 Algemeen
3.1.1 De basiseisen gelden voor de in artikel 2 genoemde wielersportevenementen, onder 2.2 t/m 2.10.

3.2 Organisatie algemeen
3.2.1 Het is de organisatie toegestaan het aantal deelnemers aan een wielersportevenement te beperken.
3.2.2 Indien nodig dient de organisatie toestemming te verkrijgen van de weg- en terreinbeheerders. De benodigde vergunningen dienen te worden nageleefd.
3.2.3 De organisatie kan een wielersportevenement afgelasten als naar haar oordeel het rijden van het wielersportevenement te gevaarlijk is of wanneer de betrokken weg- en terreinbeheerders hun toestemming hebben ingetrokken. Inlichtingen over afgelasting moeten met opgaaf van reden door de organisatie worden verstrekt in al haar aankondigingen met vermelding van telefoonnummer en/of e-mailadres en/of verenigingswebsite. De organisatie mag bij extreme weersomstandigheden de lengte van een wielersportevenement aanpassen.
3.2.4 De organisatie van een MTB-tocht is verplicht 1 uur na het vertrek van de laatste deelnemer(s) alle routeaanduidingen te verwijderen, eventueel deelnemers met problemen te helpen en afval te verwijderen.
3.2.5 Het is de organisatie niet toegestaan pijlborden, pijlen en overige te gebruiken materialen op de route eerder dan 24 uur voor de starttijd van het wielersportevenement te plaatsen. Na afloop dienen deze materialen te worden verwijderd, doch niet eerder dan 1 uur na de starttijd en sluitingstijd(en) van de controleplaats(en) en de afmeldplaats, maar wel binnen 24 uur na de sluitingstijd van het evenement.
3.2.6 De organisatie kan besluiten dat volgauto’s niet zijn toegestaan tijdens het wielersportevenement.
3.2.7 De lengte van de route mag maximaal 5% afwijken van de officieel gepubliceerde afstand.

3.3 Inschrijving
3.3.1 Deelnemers zijn verplicht bij inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
3.3.2 De organisatie kan verplichten dat deelname alleen kan plaatsvinden door voorinschrijving.
3.3.3 Indien een voorinschrijving niet kan worden gehonoreerd, dient de organisatie de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en alle vooruitbetaalde gelden te restitueren.
3.3.4 Behoudens zwaarwegende omstandigheden kunnen vooruitbetaalde inschrijfgelden nimmer door de deelnemers worden teruggevorderd. Uitzondering hierop is wanneer het betreffende wielersportevenement geen doorgang vindt om reden gelegen buiten de wil en invloed van de organisatie. In dit laatste geval zal restitutie plaats vinden onder aftrek van organisatiekosten.
3.3.5 Een WSK-houder heeft op vertoon van zijn/haar WSK recht op een jaarlijks vast te stellen korting.

3.4 Deelnemers
3.4.1 Deelnemers dienen zich te onthouden van alle gedragingen en handelingen, die het aanzien van de wielersport en die van de NTFU en de organisatie in het bijzonder kunnen schaden.
3.4.2 Deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade, van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf of van degene voor wie zij aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt. Zij zijn verplicht de NTFU, de organisatie en de door haar aangestelde functionarissen te vrijwaren van aanspraken van derden welke uit zodanige schade mochten voortkomen.
3.4.3 Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een in goede staat van onderhoud verkerende fiets, onverlet de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer ten aanzien van de wettelijke eisen.
3.4.4 Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie en haar vertegenwoordigers op te volgen.
3.4.5 Op verzoek van functionarissen van de organisatie dienen deelnemers hun deelnamebewijs en/of WSK te overhandigen.
3.4.6 Voor jeugdige deelnemers gelden de volgende beperkingen ten aanzien van de te rijden afstand; t/m 10 jaar: maximaal 60 km, 11-12 jaar: maximaal 80 km, 13-14 jaar: maximaal 125 km, 15-16 jaar: maximaal 150 km.

3.5 Regelgeving en veiligheid
3.5.1 De organisatie dient na te gaan welke wet- en regelgeving op het wielersportevenement van toepassing is.
3.5.2 De organisatie dient in het belang van de veiligheid van de deelnemers en overige weggebruikers de nodige zorgvuldigheid te betrachten.
3.5.3. Het Hoofdbestuur kan bij besluit regels en/of richtlijnen stellen met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van wielersportevenementen. Deze besluiten worden als bijlage bij dit reglement gevoegd.

Artikel 4 Overige bepalingen

Organisatie
4.1 Indien een wielersportevenement geen doorgang vindt, anders dan om reden gelegen buiten de wil en invloed van de organisatie, kan het Hoofdbestuur een sanctie opleggen.

Deelnemers
4.2 De organisatie kan een deelnemer die dit reglement overtreedt straffen met een waarschuwing of uitsluiting van verdere deelname. Het Hoofdbestuur kan de betreffende deelnemer straffen met een schorsing of het ongeldig verklaren van de WSK.
4.3 In geval van uitsluiting van een WSK-houder brengt de organisatie binnen 14 dagen schriftelijk verslag uit aan de vereniging waarbij betrokken WSK-houder is aangesloten, waarvan een afschrift aan betrokken WSK-houder wordt gezonden en aan het Hoofdbestuur.
4.4 Een deelnemer kan tegen een beslissing van de organisatie in beroep gaan bij het Hoofdbestuur. Tegen een beslissing van het Hoofdbestuur staat beroep open bij de Unieraad.

Artikel 5 Slotbepalingen

5.1 Gelet op art. 3.5.3 worden bij besluit van het Hoofdbestuur de volgende bijlagen bij dit reglement gevoegd:
a. Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen;
b. Veligheidshandboek Wielersport;
c. Vaststelling Wielersportkalender;
d. Vaststelling Interlandtrofeetochten.
5.2 Overtredingen van dit reglement zijn strafbaar gesteld in artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement.
5.3 Het WSR wordt gepubliceerd in het Wielersport Evenementen Programma (WEP) en op de website (www.ntfu.nl).
5.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Hoofdbestuur.

FRANS AUTOGLANS
NATUURCAMPING DE HOOGTE  EESVEEN
Jumbo Bert Vis Steenwijk
Fletcher Steenwijk
Alanya market Steenwijk
Opel Rijkmans Steenwijk
Toyota v/d Linde Steenwijk
Webburo